STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
2022 110/QĐQLTTBK 15/11/2022
2
Công khai dự toán Thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
2021 01/QĐ-CQLTT 10/01/2021