Chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Số 01,Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 3870918

Fax: 0281 3870918

Website: http://backan.dms.gov.vn/