STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
2022 80/QĐQLTTBK 15/10/2023
2
Công khai quyết toán Thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
2019 80/QĐ-CQLTT 09/08/2021
3
Công khai quyết toán Thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
2020 01/QĐ-CQLTT 10/01/2020