STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai quyết toán Thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
2020 01/QĐ-CQLTT 10/01/2020