Tổng cục Quản lý thị trường triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 14/12/2023, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD thông báo danh sách và và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường
Chi tiết thông báo và danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi xem tại đây.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn