Tin tức sự kiện

Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 6 tổ chức phát thẻ đảng viên

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Quyết định phát thẻ đảng viên số 984-QĐ/ĐU ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn.