STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai quyết toán Thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
2019 80/QĐ-CQLTT 09/08/2021