Chính sách

Nghị định mới của Chính phủ sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Ngày 04/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.