Chính sách

Luật Giao dịch điện tử 2023 tạo hành lang pháp lý đầy đủ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử, thay thế cho Luật GDĐT năm 2005.