5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2023

  • Tổng kiểm tra: 452 vụ
  • Phát hiện và xử lý: 202 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 1,3 tỷ đồng.