Hoạt động

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

Trong quá trình tổ chức thanh tra chuyên ngành hoạt động kinh doanh xăng dầu, Đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm tại Công ty CPĐTTM&DV N.R và lập Biên bản vi phạm hành chính