Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo Bác trong thực hiện văn hóa công sở”

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐUVP ngày 30 tháng 02 năm 2024 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024 và kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024 của Chi bộ; Ngày 28/3/2024, Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo Bác trong thực hiện văn hóa công sở”.

Đối với mỗi cơ quan, đơn vị, văn hóa công sở được coi là giá trị mà cơ quan, đơn vị tạo được về vật chất cũng như tinh thần trong quá trình hoạt động. Văn hóa công sở được thể hiện trên các phương diện như: Giao tiếp, ứng xử; mối quan hệ giữa Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động với nhau... Bởi thế mà mỗi cơ quan, đơn vị đều có những tiêu chí, nét văn hóa công sở riêng và văn hóa công sở có sức ảnh hưởng lớn đến sự đoàn kết, hiệu quả, mục tiêu, công tác điều hành và sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa công sở trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Tại báo cáo tham luận chuyên đề được đồng chí Bí thư thông qua các đảng viên, quần chúng, đã đưa ra những chuẩn mực và cung cách làm việc ở công sở Cục Quản lý thị trường, trọng tâm gồm một số nội dung: (1) Trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ Nhân dân; (2) Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; (3) Gương mẫu, tự giác nêu gương trong công việc; (4) Công tâm, khách quan trong công việc, không "tự tư tự lợi", đề cao "liêm", "chính" trong công vụ, giữ vững chuẩn mực đạo đức cách mạng; (5) Thân ái, đoàn kết chặt chẽ với đồng sự, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Qua nghe tham luận của đồng chí Bí thư, đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, góp ý thêm 1 số giải pháp như: vai trò của việc kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình; tự xây dựng kế hoạch công tác cá nhân để quản lý thời gian khoa học… Qua đó, Chi bộ đã đề ra một số nội dung, giải pháp để nâng cao văn hóa công sở trong cơ quan trong thời gian tới, cụ thể:

Một là: Đối với chi bộ phải thường xuyên quán triệt, triển khai, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ đạo đảng viên, công chức, người lao động tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Đề án Văn hóa công vụ do Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018, nhằm nâng cao đạo đức công vụ, nói không với tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, đồng thời chấn chỉnh, phê bình những đồng chí có biểu hiện thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là: Đối với cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực, tự giác học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của đồng chí từ đó chuyển thành nhận thức và hành động trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm các Quy định về trách nhiệm nêu gương. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương niêm yết tại Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn. Quan tâm dành thời gian tự nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (viết năm 1947), từ đó vận dụng khắc phục những hạn chế, chữa những “căn bệnh vì kém tính đảng” của cá nhân (nếu có) làm ảnh hưởng đến văn hóa công sở, đạo đức công vụ, cản trở sự phát triển của cơ quan, tổ chức. Tự xây dựng kế hoạch công tác cá nhân để quản lý thời gian khoa học, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ cấp bách, quan trọng; dành nhiều thời gian tự nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau hội nghị, cấp ủy Chi bộ đề nghị tất cả các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ thực hiện tốt các nội dung đã được truyền đạt. Cấp ủy chủ động, tiếp tục triển khai và đưa các nội dung sinh hoạt chuyên đề các quý tiếp theo của năm 2024, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nề nếp của chi ủy, chi bộ, cơ quan và của mỗi đảng viên, công chức, người lao động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra về chất lượng nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 ở chi bộ, phòng chuyên môn; trong đó đặc biệt chú ý đến thái độ, tinh thần, trách nhiệm trong học tập triển khai học tập thực hiện chuyên đề năm 2024; tiếp tục sưu tầm tài liệu, những văn bản liên quan đến việc thực hiện các nội dung của chuyên đề năm 2024./.

Ngọc Báu – Bí thư Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn