Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2023, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có bà Ngôn Thị Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐCS; ông Trần Văn Khánh – Phó Cục trưởng phụ trách cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác và việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; thông qua báo cáo tài chính của cơ quan, CĐCS, Ban Khuyến học năm 2022.

Đồng thời, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến để sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ… Tích cực trao đổi, thảo luận các giải pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ QLTT trên các lĩnh vực được giao năm 2023.

 

Cũng tại Hội nghị, các Phòng, Đội QLTT đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua, cam kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023. Cuối cùng, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023 với 100% ý kiến thống nhất và quyết nghị thực hiện một số chỉ tiêu năm 2023 về công tác chính trị tư tưởng, công tác thi đua, thực hiện quy chế dân chủ, công tác chăm lo đời sống./.

Nông Huyền Trang
Phòng TTPC, Cục QLTT Bắc Kạn