Chính sách

CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân. Chính vì vậy, công tác PCTN đã được cấp ủy, chính quyền Cục QLTT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, có hiệu quả.